top of page
Søk
  • Forfatterens bildeKnut Thomas

VIKTIG INFO TIL DEG SOM SKAL SØKE BARNEHAGEPLASS!

Oppdatert: 16. des. 2020


Nederst i denne artikkelen finner du en sjekkliste som hjelper deg å velge en barnehage med en reell god voksentetthet som barnehagefakta.no ikke klarer å fange opp.


Barselperioden begynner å nærme seg slutten og det nærmer seg en stor overgang for barnet fra hjemmetilværelse med foreldresamvær til pass og stell i barnehagen med ukjente barn og voksne. Det er da avgjørende at det er nok voksne i barnehagen og at de har riktig kompetanse til å legge til rette for en god barndom. Nedenfor er mer eller mindre kjente faktorer som kan ha betydning for tilbudet i barnehagen du ønsker å søke som ikke kommer frem i barnehagefakta.no.


Gruppestørrelse

- For ettåringer – jo mindre dess bedre – helst skjermet.

Størrelsen på barnegruppen og antall voksne som barnet må forholde seg til i løpet av en barnehagedag er viktige faktorer for å skape god tilknytning og trygghet i en veldig sårbar småbarnsfase. Dette sier barnehagefakta.no ingenting om. Denne perioden legger mye grunnlag for videre utvikling hos mange barn. Aldersblandede grupper er positivt for små barn så lenge barnegruppen er liten, ellers blir det stress. Det aller viktigste er relasjonen til noen få faste og trygge voksenpersoner. Relasjonsbygging er mer utfordrende i avdelinger med mange barn og voksne der relasjonen kan bli mer flyktige og det kan bli mer utfordrende å bygge trygghet og tilhørighet. Selv om avdelingen deles opp i mindre barnegrupper, så vil barnet måtte forholde seg til flere antall barn og voksne. Dette er spesielt tilfelle ved lange dager der barnet er lengre i barnehagen enn vaktene til de voksne. Særlig utfordrende er det i barnehager der voksne har høyt sykefravær på avdelinger med små barn. Dette blir forverret dersom barnehagen i tillegg kutter kostnader og reduserer bruk av vikarer slik at barn og voksne må gå på tvers av barnegruppene i utstrakt grad med fare for at gruppetilhørighet og relasjonene svekkes. Det kan bli vanskeligere å følge enkeltbarnet. Dette gjelder spesielt for pedagogene som er mest borte fra avdelingen og en får mindre spillerom for å utøve et faglig skjønn og vurdering av hvert enkelt barn med fare for både dårlig tilrettelegging og mindre medvirkning.


Voksentetthet

En bemanningsnorm og krav om pedagogtetthet sikrer til en viss grad voksentettheten, men oppgitte tall publisert på barnehagefakta.no sier ikke hele sannheten.


Her er to viktige faktorer som påvirker voksentetthet og den første faktoren som har størst effekt fanges ikke opp i tallene som publiseres på barnehagefakta.no :


#1: Arbeidstidsordning – jobber de ansatte 7,5 eller 8 timers dager?


Det virker kanskje ikke så stor forskjell med en halv time mer på avdeling per dag. Men i løpet av et år utgjør dette faktisk 130 timer MER sammen med barna på avdeling for HVERT årsverk. Eksempel: I en tradisjonell 3 avdelings barnehage med 9 årsverk i grunnbemanning utgjør dette tilsvarende en 60% stilling mer i grunnbemanning i barnehagen uten at det vises i barnehagefakta.no.


- 8 timers dag gir grunnlag for å holde små barnegrupper lengre deler av dagen som er optimalt for trygghet, smittevern og sikkerhet. Rett og slett en mer robust barnehage som er mer tilpasningsdyktig ved økt smittepress.

#2: Plantid – har barnehagelærerne kortere vakter uten at det settes inn vikar?


10% av en barnehagelærerstilling er plantid. Når pedagogtettheten i en barnehage øker betyr det at det blir færre voksne med barna dersom det ikke settes inn vikar. Med krav om pedagogtetthet på 43% betyr det at minst 43% av grunnbemanningen reduseres med 3,75 timer per uke sammen med barna når det ikke settes inn vikar når barnehagelærerne har ubunden tid. I en tradisjonell 3 avdelings barnehage utløser 54 plasser en pedagogressurs med 4 helstillinger, tilsvarende 44,44% av grunnbemanningen. I en slik barnehage utgjør bruk av ubunden tid og kortere vakter til barnehagelærerne en redusert grunnbemanning tilsvarende 40% stilling i forhold til en barnehage som bruker vikarer ved plantid.


Dersom vi ser på disse to faktorene alene i eksempelet, så kan det utgjøre en hel 100% stilling i forskjell i reell grunnbemanning i to barnehager med tre tradisjonelle avdelinger. I barnehagefakta.no vil begge barnehager stå oppført med lik bemanning og pedagogtetthet.

Med andre ord: En spade er ikke en spade!


Bruker pedagogisk leder mye tid til personalarbeid?

I tillegg kommer andre faktorer. Hvor mye barnehagene bruker møtetid uten å sette inn vikar på dagtid er en slik faktor. Hvor mye tid pedagogisk leder må bruke på personaladministrasjon som egentlig skulle gått til samvær med barna er en annen faktor. Dette er en økende utfordring når styrerressursen ofte utvannes i store barnehager med flere voksne per avdeling. Avdelingene er organisert slik at det kan spares på vikarutgifter hvor det ikke settes inn vikar ved fravær, men hvor det sjongleres med voksne og barn på tvers av barnegruppene for å fordele bemanning og barn da det også ofte er fravær i barnegruppene. Det er en ordning som fungerer greit for enkelte barn jo eldre de er, men ikke alle. Det stjeler tid bort i fra fokus på barnefaglig aktivitet og samvær med barna dersom de pedagogiske lederne bruker mye tid på personalansvar og logistikk.


Utvikling av styrerressurs i perioden 2000-2019

Grafene nedenfor viser en sammenheng i utvikling mellom styrerressurs per årsverk i grunnbemanning og gjennomsnittlig størrelse på barnehagene i Norge i perioden 2000-2019. Styrerressursen er redusert og flatet ut etter hvert som snittet på barnehagene steg og flatet ut.

Grunndata er hentet fra SSB tabell 09169: Barn i barnehager, etter alder, oppholdstid, barnehagetype, statistikkvariabel og år der deltidsplasser er blitt vektet og plasser for barn 0-2 år er korrigert for å finne et måltall for antall hele plasser. Private barnehager vil være tilnærmet og mer og mer likt som for kommunale barnehager dersom vi korrigerte for familiebarnehager i perioden etter 2012 i takt med redusert antall familiebarnehager.


Grunndata er hentet fra SSB tabell 09339: Årsverk i barnehager, etter region, eierforhold, stilling, statistikkvariabel og år. Kategoriene er blitt samlet i styrer, ped.leder og annen grunnbemanning. Tallene er ikke korrigert for familiebarnehager. Kategorier som styrerassistent og merkantil/administrativ stilling er lagt til styrerressursen i disse beregningene.


Økt antall barn og voksne per avdeling og større enheter er sannsynlig hovedfaktor til redusert styrerressurs der pedagogiske ledere må bruke mer tid til administrasjon og personalledelse. Denne tida burde egentlig ikke telle som en del av grunnbemanningen som skal være med barna og kan oppfattes som en snikfordeling av styreroppgaver som belastes grunnbemanningen og ikke burde telle som pedagogisk ressurs på barna. Akkurat det klarer ikke barnehagefakta.no å fange opp. Lov er det heller ikke, i følge en presisering fra Utdanningsdirektoratet.


Noen vil hevde at styrerressursen er redusert fordi andre tilsatte eller eksterne har tatt over noe av styrerfunksjonene, enten sentralt i kommunene eller ledelsen hos større private konsern, for eksempelvis innenfor merkantile eller lignende oppgaver (økonomi, planarbeid). Det medfører ikke riktighet, i alle fall ikke hvis barnehagene har fylt ut årsmeldingene sine riktige, for der står det presisert:


”Årsverkene til personale som er tilsatt sentralt i kommunen, men utfører arbeid i barnehagen, skal fordeles ut og føres i den enkelte barnehagen. Også årsverk utført av eksterne i barnehagen skal føres på den enkelte barnehagen. Eksempler kan være spesialpedagoger, vaktmester, rengjøring, styrere m.m. som ikke er ansatt i den enkelte barnehagen, men ressursinnsatsen skal synliggjøres i den barnehagen hvor arbeidet utføres.”


(Basil, UDIR)


Det vil si at eksterne og sentrale ressurser skal være rapportert på enhetsnivå og dermed tatt med i beregningene som grafen viser over. Det er veldig dumt at styrerressurs er redusert, selv om tariffavtalen til PBL tilråder en 35% styrerressurs per avdeling (3 årsverk) mens den i 2019 i snitt var nede omkring 23-24% stilling per avdeling, uavhengig av privat eller kommunalt eierskap, inkludert eksterne eller sentrale ressurser rapportert.


Redusert styreressurs er uheldig, ikke bare fordi pedagogiske ledere må bruke mer tid på personalarbeid, men også fordi det har blitt mindre tid for styrerressursen å fordype seg i barnefaglige tema og fungere som en tilstedeværende veileder og inspirator for grunnbemanningen. En bedre styrerressurs kan dermed gi bedre grunnlag for å lykkes med barnehagebasert kompetanseutvikling for hele personalgruppa. Styrerressursen per årsverk er ofte lavere jo større barnehagen er. Et paradoks når store enheter trenger en god ledelse for å lykkes med å gi god kvalitet.SYRETEST – FAKTISK VOKSENTETTHET I BARNEHAGEN


Dersom du er i tvil hvilken barnehage du ønsker å søke, bruk følgende sjekkliste som indikator på om barnehagen har en god ressurs:


Merknad: 8 timers arbeidsdag er ingen trylleformel for godt arbeidsmiljø. Det er vesentlig at personalet selv føler at dette fungerer godt for at det ikke skal skape konflikt.


Du er ikke garantert en god barnehage basert på dette alene. Sjekklisten sier blant annet ingenting om kompetanse og pedagogisk profil, men den er en enkel syretest på reell voksentetthet som gir et godt grunnlag for å lykkes med å gi god kvalitet. Sannsynlig vil du måtte lete lenge før du finner en barnehage som oppfyller de tre kriteriene over. Er du kresen, og det bør du være, så kan du gjøre følgende oppfølgingsspørsmål for å være enda tryggere på at barnehagen kan yte god kvalitet:

Merknad: En barnehagedag er her definert til maks 9 timer. Utover dette timetallet vil det være behov for å øke antall voksne barnet må ha kontakt med i løpet av en dag for å ikke bryte arbeidsmiljøloven.


Dersom en barnehage har høyere fraværsprosent men du likevel liker barnehagen godt, spør spesifikk hva den er på avdeling der småbarn er og hvor lenge de som jobber der har vært der. Det er ikke sikkert barnehagen har slik detaljerte data tilgjengelig, men du vil få en god indikasjon hvor stabil avdelingen er for små barn, noe som er vesentlig for videre utvikling hos barnet.


Når du har kledd din drømmebarnehage naken med disse enkle spørsmålene og den sjekker boksene over, så er min anbefaling til alle i barselspermisjon:


Løp og kjøp!31 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page