top of page

Barnehagealliansen.no - Nettverk for kjedeløse barnehager

Barnehagesektoren har endret seg mye de siste 10-15 årene. Det har blitt færre enkeltstående små og mellomstore barnehager. Dagens finansieringsmodell gir kommune-Norge insentiv til å legge ned og slå sammen til større driftsenheter. Vi tror ikke barndom bør strømlinjeformes. Vi er for et mangfold og vi ønsker å samle alle enkeltstående barnehager i et felles nettverk spisset nettopp for deres behov. For å tilpasse tjenesten best mulig søker vi en kontaktbarnehage i hver kommune som kan fungere som pilotbruker av tjenesten og hjelpe til med å samle de kjedeløse barnehagene i sin kommune. Kontaktbarnehagene får gratis grunnmedlemskap i nettverket.

 

Familiebarnehagene er selvfølgelig velkommen i nettverket og vil få et eget tilpasset opplegg.

Tjenesten vil lanseres under nettsiden barnehagealliansen.no.

 

Medlemkontigent skal være rimelig og gjøre terskelen så lav som mulig for at alle kan få utbytte av medlemskap, uavhengig av økonomi. Nettverket skal legge til rette for kunnskapsdeling og beste praksis. Nettverket vil også gjøre det lettere å stå sammen i arbeidet med å sikre driftsvilkår for de enkeltstående barnehagene, enten i form av politiske høringssvar sentralt eller styrke de kjedeløsebarnehagenes innflytelse som er medlem i PBL internt. Barnehagealliansen.no er ikke en arbeidsgiverorganisasjon og erstatter ikke et slikt medlemskap, men må sees på som et supplement, en slags "barnehagehelsetjeneste" som jobber engasjert for å gjøre spesielt små og mellomstore barnehager bærekraftige.

Sammen er vi sterke!

Interessert? Ta kontakt!

bottom of page